Privacyverklaring

PRIVACYSTATEMENT Psychologenpraktijk Breukers

 

Als praktijk hechten wij de grootste waarde aan de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In deze verklaring kunt u lezen hoe wij omgaan met uw privacy.

Psychologenpraktijk Breukers, gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01176673, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe Psychologenpraktijk Breukers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychologenpraktijk Breukers persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan Psychologenpraktijk Breukers
 3. bezoekers van www.breukerspsycholoog.nl
 4. alle overige personen die met Psychologenpraktijk Breukers contact opnemen of van wie Psychologenpraktijk Breukers persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

 1. Verwerking van persoonsgegevens

Psychologenpraktijk Breukers verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;
 3. met toestemming van de betrokkene kunnen voor behandeldoeleinden video-opnames worden gemaakt tijdens sessies;
 4. met toestemming van de betrokkene kan er gebruik gemaakt worden van toepassingen voor e-health, deze worden uitsluitend aangeboden bij onze exclusieve informatieverwerker
 5. met toestemming van de betrokkene kan er gebruik gemaakt worden van toepassingen voor feedback op het behandelproces, deze worden uitsluitend aangeboden bij onze exclusieve informatieverwerker

 

 1. Doeleinden verwerking

Psychologenpraktijk Breukers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. verbetering van het behandelproces door gebruikmaking van feedbackinstrumenten.

 

 1. Rechtsgrond

Psychologenpraktijk Breukers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

 1. Verwerkers

Psychologenpraktijk Breukers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychologenpraktijk Breukers persoonsgegevens verwerken. Psychologenpraktijk Breukers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Psychologenpraktijk Breukers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychologenpraktijk Breukers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

 1. Doorgifte buiten de EER

Psychologenpraktijk Breukers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychologenpraktijk Breukers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

 1. Bewaren van gegevens

Psychologenpraktijk Breukers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychologenpraktijk Breukers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens.

 

 1. Wijzigingen privacystatement

Psychologenpraktijk Breukers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Psychologenpraktijk Breukers gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychologenpraktijk Breukerste verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Breukers door een e-mailbericht te sturen naar psychologenpraktijkbreukers@hetnet.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychologenpraktijk Breukers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Breukers door een e-mailbericht te sturen naar psychologenpraktijkbreukers@hetnet.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).