Vergoeding

 • Vanaf 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische zorg vervangen door de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Behandelingen worden vanaf deze datum niet meer vergoed per zitting, maar voor een pakket van een aantal zittingen (produkt), waarin rekening wordt gehouden met de zorgzwaarte.
 • Voor 2017 ben ik een contract met alle zorgverzekeraars aangegaan. Deze verzekeraars zijn onderdeel van de volgende clusters: DSW, Menzis, VGZ, CZ, Multizorg, Zilveren Kruis, De Friesland.

De behandeling kan worden vergoed uit de Basisverzekering, als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • er moet een verwijsbrief zijn van een huisarts naar de BasisGGZ;
 • er moet sprake zijn van een te vergoeden diagnose, of het vermoeden van een diagnose, die ook in de verwijsbrief van de huisarts moet worden vermeld;
 • het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar moet eerst worden opgemaakt voordat de verzekeraar de gesprekken vergoedt.
De in de onderstaande tabel vermelde tarieven betreffen de door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgestelde maximumtarieven. Zorgverzekeraars vergoeden aan de psycholoog hier tussen de 85% en 100% van. Voor u als cliënt maakt dat niet uit, want u krijgt de behandeling gewoon vergoed. U betaalt hier dus zelf niets aan bij. Wel wordt het door de zorgverzekeraar met uw eigen risico verrekend, dat voor alle medische kosten per jaar geldt, behalve huisartsenzorg. Het betreft het eigen risico uit het jaar waarin de behandeling is gestart.

Een consult duurt standaard vijftig minuten. Daarnaast geldt tien minuten voorbereidings- en verwerkingstijd.

 • Er zijn vijf zogenaamde zorgprodukten: kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig behandeltraject, allen zijn inclusief de intake.
Prestatie Maximum tarief 2016
Kort (BK), gemiddeld 5 gesprekken

Middel (BM), gemiddeld 8 gesprekken

Intensief (BI), gemiddeld 12 gesprekken

Chronisch (BC), gemiddeld 12 gesprekken

Onvolledig behandeltraject (OB) (het afsluiten van het contact tijdens of na de intake) maximaal 120 minuten

 

€ 457,43

€ 779,40

€ 1222,15

€ 1127,95

€ 186,71

€ 1127,95

 

 • De huisarts bepaalt in eerste instantie zelf, of met een praktijkondersteuner huisartszorg (POH-GGZ), of uw klachten in zijn praktijk behandeld kunnen worden. Wanneer de huisarts vindt dat er sprake is van een psychische stoornis of een vermoeden hiertoe heeft kunt u worden verwezen naar de GBGGZ.
 • Onverzekerde zorg:
  Wanneer psychologische begeleiding niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar, is het tarief € 87,50 per 60 minuten (50 minuten directe tijd en 10 minuten indirecte tijd). Deze prestatie heet OVP (overig product) en is bedoeld voor cliënten die zorg ontvangen die niet behoort tot het verzekerd pakket op grond van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is echter wel sprake van zorg zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg). In dit geval is een verwijsbrief van de huisarts niet verplicht.
 • Coaching:
  Wanneer u hulp wilt hebben die buiten het kenmerk zorg valt, zoals omschreven in de Wmg (Wet Marktordening Gezondheidszorg) kunt u kiezen voor coaching. Over deze gesprekken moet u 21 % BTW betalen. Het tarief zal in onderling overleg worden afgesproken. Voor coaching heeft u geen verwijzing nodig van de huisarts. Ook worden er geen gegevens doorgegeven aan de ziektekostenverzekering.

Afzeggen van behandelafspraak
Kunt u niet op de afgesproken tijd komen; geeft dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch door. Afspraken op maandag kunnen ook ’s zondags worden afgezegd. Voor te laat afgezegde afspraken wordt een halve zitting (€42,50) in rekening gebracht, ongeacht de reden. Een afspraak die niet is afgezegd wordt volledig (€85) in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.